Privacyverklaring van VIA Don Bosco

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe VIA Don Bosco vzw (André Rappegaarde 8/4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, KBO-nummer: 0413 119 733) uw persoonsgegevens behandelt en verwerkt.

VIA Don Bosco verbindt zich ertoe de persoonsgegevens op wettige, eerlijke en transparante manier te behandelen en hierbij de principes na te leven van doelbinding, gegevensminimalisering, juistheid, opslagbeperking en integriteit en vertrouwelijkheid. Dit alles gebeurt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”, Europese Verordening N°2016/679).

VIA Don Bosco is lid van de vzw Ethische Fondsenwerving. Als zodanig verplicht VIA Don Bosco zich tot naleving van de Ethische Code voor Fondsenwerving die door de vereniging is gepubliceerd. Deze bevat regels voor het organiseren van fondsenwervingscampagnes en een reeks principes van goed bestuur, waaronder jaarlijkse communicatie over het gebruik van ingezamelde fondsen (principes van financiële transparantie en recht op informatie). Deze privacyverklaring zal regelmatig worden bijgewerkt. De laatste bijwerking vond plaats op 30 mei 2024.

1. Op wie is de behandeling van de persoonsgegevens bij VIA Don Bosco van toepassing?

2. Welke persoonsgegevens worden door VIA Don Bosco verwerkt?

Indien ze voorhanden en relevant zijn, bewaren we volgende persoonsgegevens:
Identificatiegegevens:

Begroetingsgegevens:

Communicatie informatie:

Contactinformatie:

Informatie over de giften:

Profileringsinformatie (om onze fondsenwerving acties te verbeteren)

3. Wanneer slaan we uw gegevens op?

4. Waarom verwerken we uw gegevens?

5. Juridische grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens

VIA Don Bosco baseert zich bij de verwerking van de persoonsgegevens op volgende drie rechtsgrondslagen:

VIA Don Bosco streeft volgende rechtmatige belangen na:

6. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Slechts een beperkt aantal werknemers van VIA Don Bosco heeft toegang tot de persoonsgegevens, en dit alleen om de taken uit te voeren die hen zijn toevertrouwd.

VIA Don Bosco geeft uw gegevens nooit voor commerciële of liefdadigheidsdoelen aan derden door wanneer dit geen deel uitmaakt van zijn eigen programma’s.

Om bepaalde van onze taken rond de verwerking van persoonsgegevens uit te voeren, doet VIA Don Bosco beroep op bedrijven die met zorg en met het oog op het respect van de gegevensbescherming zijn geselecteerd (drukkers, bankdiensten, IT-consultants, marketingdienstverleners). De lijst met de toeleveranciers waarmee we regelmatig of op ad-hoc basis samenwerken, is op aanvraag verkrijgbaar.

VIA Don Bosco geeft zijn toeleveranciers geen toestemming om uw gegevens voor hun eigen belangen of die van een derde te gebruiken of te bewaren. VIA Don Bosco vraagt zijn toeleveranciers om de verkregen persoonsgegevens, na het uitvoeren van het contract, te wissen.

7. Beveiliging van uw gegevens

VIA Don Bosco verbindt zich ertoe om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, en te voorkomen dat ze verloren gaan, worden gewijzigd of verkeerd worden gebruikt.

8. Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt. Wat de communicatie- en oproep doeleinden betreft, maken we na een inactiviteit van vijf jaar geen regelmatig gebruik meer van uw gegevens. Indien u laat weten dat u geen informatie van ons meer wenst te ontvangen, kan deze periode verkort worden. De wet verplicht ons ertoe de gegevens i.v.m. fiscale attesten tien jaar lang bij te houden.

9. Hoe kan u inzage krijgen in uw gegevens, ze wijzigen of verwijderen?

De betrokken personen kunnen op elk ogenblik hun rechten met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens uitoefenen.

Die rechten zijn: recht op inzage, correctie, wissen / desactivering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Die rechten kunnen worden uitgeoefend door de betrokken persoon, via de middelen die de vzw ter beschikking stelt (bijvoorbeeld: onlineformulier, uitschrijvingslink in onze nieuwsbrief) of door rechtstreeks contact op te nemen met de vzw via de post (VIA Don Bosco, André Rappegaarde 8/4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe) of via e-mail (privacy@viadonbosco.org); 02 427 47 20.

Indien de betrokken persoon rechtstreeks contact met de vzw opneemt om zijn rechten rond de verwerking van zijn persoonsgegevens uit te oefenen, dan moet deze persoon zijn identiteit kunnen bewijzen om te voorkomen dat persoonsgegevens worden gewijzigd zonder toestemming van de betrokken persoon.

10. Cookies

Door op de VIA Don Bosco-website te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die dienen om een back-up te maken van bepaalde gegevens van de websites die u bezoekt, zoals uw voorkeuren. Cookies slaan uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens niet op. Ze kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen.

VIA Don Bosco gebruikt 3 soorten cookies op haar website:

Als de aanwezigheid van statistische- en profileringscookies u stoort, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van uw internetbrowser.