Privacyverklaring van VIA Don Bosco | VIA Don Bosco

Privacyverklaring van VIA Don Bosco

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe VIA Don Bosco vzw (Guldendallaan 90, 11150 Sint-Pieters-Woluwe, KBO-nummer: 0413 119 733) uw persoonsgegevens behandelt en verwerkt. 

VIA Don Bosco verbindt zich ertoe de persoonsgegevens op wettige, eerlijke en transparante manier te behandelen en hierbij de principes na te leven van doelbinding, gegevensminimalisering, juistheid, opslagbeperking en integriteit en vertrouwelijkheid. Dit alles gebeurt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" of "GDPR" in het Engels, Europese Verordening N°2016/679). 

VIA Don Bosco maakt deel uit van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit betekent dat alle donateurs, medewerkers en personeelsleden het recht op informatie hebben en minstens één maal per jaar informatie kunnen krijgen over wat er met de verzamelde fondsen gebeurt. Deze privacyverklaring zal regelmatig worden bijgewerkt. De laatste bijwerking vond plaats op 16 juli 2018.

 

 1. Op wie is de behandeling van de persoonsgegevens bij VIA Don Bosco van toepassing?
  • Op personen die zijn ingeschreven op een van onze e-nieuwsbrieven of op ons tijdschrift "Samen Op Weg". Die personen hebben ons laten weten, op de hoogte te willen blijven van ons nieuws, door rechtstreeks met ons contact op te nemen via de post of via e-mail, via het inschrijvingsformulier op onze website of tijdens een van de evenementen die door VIA Don Bosco worden georganiseerd.
  • Op de donateurs van "VIA Don Bosco". Dit zijn de personen die een gift hebben gedaan aan een van de programma's van VIA Don Bosco.
  • Op de "Projectrekening"-donateurs. Dit zijn de personen die via de bankrekening van VIA Don Bosco een gift hebben gedaan aan een project dat door VIA Don Bosco is geadopteerd.
  • Op de partners en vrienden van VIA Don Bosco. Dit zijn de professionele contacten van VIA Don Bosco waarvan wij vinden dat het een goede zaak is ze van ons reilen en zeilen op de hoogte te houden zodat ze een transparante vertrouwensrelatie kunnen behouden.
  • Op de prospecten van VIA Don Bosco. Dit zijn de publieke contacten uit het netwerk van Don Bosco met wie we een relatie willen opbouwen om zo onze internationale samenwerkingsprogramma's en/of wereldburgerschaps- en solidariteitsprogramma’s te verwezenlijken.

    
 2. Welke persoonsgegevens worden door VIA Don Bosco verwerkt?

  Indien ze voorhanden zijn, bewaren we volgende persoonsgegevens:
 • Indentificatiegegegevens
  • Voornaam
  • Naam
  • Rijksregisternummer (in geval van giften met een fiscaal attest, waarbij de donateur wenst dat zijn belastingaangifte vooraf door de FOD Financiën is ingevuld)
 • Begroetingsgegevens
  • Geslacht
  • Titel
  • Individu of Koppel
 • Communicatie informatie:
  • Taal
  • Inhoudelijke voorkeuren en frequentie van de giften
 • Contactinformatie:
  • Postadres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
 • Informatie over de giften:
  • Bedragen van de voorbije giften
  • Bankrekeningnummer
 • Profileringsinformatie (om onze fondsenwerving acties te verbeteren)
  • Geboortejaar

 

 1. Wanneer slaan we uw gegevens op?
   
 • Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt: via de post, e-mail of de telefoon, en ons uw gegevens doorgeeft voor de doeleinden die u ons zelf meedeelt. 
 • Wanneer u zich inschrijft via de formulieren op onze website.
 • Bij evenementen: wanneer u ons uw toestemming geeft om uw gegevens te verwerken voor doeleinden die we u meedelen.
 • Wanneer u een gift doet voor VIA Don Bosco of voor een van de projecten die we hebben geadopteerd.
 • Wanneer we een professionele relatie aangaan.
 • Wanneer we uw gegevens openbaar in gidsen of op internet vinden en van mening zijn dat uw professioneel netwerk verband houdt met onze activiteiten.

 

 1. Waarom verwerken we uw gegevens?
   
 • Om u op de hoogte te houden van onze informatie en programma's, om u oproepbrieven toe te sturen en om u te informeren over wat VIA Don Bosco dankzij uw hulp kan verwezenlijken.
 • Om onze communicatie naar u toe te verbeteren of te personaliseren, of om ze gerichter te maken en zo beter op uw interesses of activiteiten te kunnen inspelen.
 • Om fondsen te werven en zo onze internationale samenwerkingsprogramma's op lange termijn te garanderen, in lijn met de missie van VIA Don Bosco.
 • Om uw giften correct te beheren.
 • Om uw fiscale attesten op te stellen en uw giften bij de FOD Financiën aan te geven.

 

 1. Juridische grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens

  VIA Don Bosco baseert zich bij de verwerking van de persoonsgegevens op volgende drie rechtsgrondslagen:
 • De betrokken persoon heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een van de wettelijke verplichtingen waaraan VIA Don Bosco is onderworpen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de rechtmatige belangen die VIA Don Bosco nastreeft, op voorwaarde dat die niet belangrijker zijn dan de belangen of vrijheden en fundamentele rechten van de betrokken persoon. 

VIA Don Bosco streeft volgende rechtmatige belangen na:

 • Bestuur, beheer van de vereniging en verwezenlijking van onze caritatieve onderwijsdoelen.
 • Fondsenwerving via middelen om donateurs te prospecteren en te binden, verslaggeving over en optimalisering van onze fondsenwerving activiteiten.
 • Ons netwerk op de hoogte brengen van onze activiteiten en onze bekendheid bij een geïnformeerd publiek verhogen. 

 

 1. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

  Slechts een beperkt aantal werknemers van VIA Don Bosco heeft toegang tot de persoonsgegevens, en dit alleen om de taken uit te voeren die hen zijn toevertrouwd.

  VIA Don Bosco geeft uw gegevens nooit voor commerciële of liefdadigheidsdoelen aan derden door wanneer dit geen deel uitmaakt van zijn eigen programma's.

  Om bepaalde van onze taken rond de verwerking van persoonsgegevens uit te voeren, doet VIA Don Bosco beroep op bedrijven die met zorg en met het oog op het respect van de gegevensbescherming zijn geselecteerd (drukkers, bankdiensten, IT-consultants, marketingdienstverleners). De lijst met de toeleveranciers waarmee we regelmatig of op ad-hoc basis samenwerken, is op aanvraag verkrijgbaar

  VIA Don Bosco geeft zijn toeleveranciers geen toestemming om uw gegevens voor hun eigen belangen of die van een derde te gebruiken of te bewaren. VIA Don Bosco vraagt zijn toeleveranciers om de verkregen persoonsgegevens, na het uitvoeren van het contract, te wissen.

 

 1. Beveiliging van uw gegevens

  VIA Don Bosco verbindt zich ertoe om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, en te voorkomen dat ze verloren gaan, worden gewijzigd of verkeerd worden gebruikt.

 

 1. Hoe lang houden we uw gegevens bij?

  We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt. Wat de communicatie- en oproep doeleinden betreft, maken we na een inactiviteit van vijf jaar geen regelmatig gebruik meer van uw gegevens. Indien u laat weten dat u geen informatie van ons meer wenst te ontvangen, kan deze periode verkort worden. De wet verplicht ons ertoe de gegevens i.v.m. fiscale attesten tien jaar lang bij te houden.

 

 1. Hoe kan u inzage krijgen in uw gegevens, ze wijzigen of verwijderen?

  De betrokken personen kunnen op elk ogenblik hun rechten met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens uitoefenen.

  Die rechten zijn: recht op inzage, correctie, wissen / desactivering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

  Die rechten kunnen worden uitgeoefend door de betrokken persoon, via de middelen die de vzw ter beschikking stelt (bijvoorbeeld: onlineformulier, uitschrijvingslink in onze nieuwsbrief) of door rechtstreeks contact op te nemen met de vzw via de post (VIA Don Bosco, Guldendallaan 90, 1150 Sint-Pieters-Woluwe) of via e-mail (privacy@viadonbosco.org); 02 427 47 20.

  Indien de betrokken persoon rechtstreeks contact met de vzw opneemt om zijn rechten rond de verwerking van zijn persoonsgegevens uit te oefenen, dan moet deze persoon zijn identiteit kunnen bewijzen om te voorkomen dat persoonsgegevens worden gewijzigd zonder toestemming van de betrokken persoon.
   
 2. Cookies

  Door op de VIA Don Bosco-website te surfen, aanvaardt u het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die dienen om een back-up te maken van bepaalde gegevens van de websites die u bezoekt, zoals uw voorkeuren. Cookies slaan uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens niet op. Ze kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen.

  VIA Don Bosco gebruikt 3 soorten cookies op haar website:

 • Functionele cookies: deze zijn essentieel voor het goed functioneren van onze website.

 • Statistische cookies (Google, Facebook): deze helpen ons, door het anoniem verzamelen van informatie, te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website; waarmee we dan de effectiviteit van onze marketingacties, onze inhoud en de gebruikerservaring ervan kunnen verbeteren.
 • Profilering cookies: de beheerders van deze cookies zijn Twitter, YouTube en Google. Omdat we op onze website koppelingen hebben opgenomen naar de websites van deze providers (bijvoorbeeld: een link naar onze video's gehost op YouTube, een link naar onze Twitter-pagina, geo-locatie van onze kantoren op Google Map, enz.), bevinden hun cookies zich automatisch op onze website. Deze worden gebruikt om bezoekers die op verschillende websites surfen, te monitoren en hen relevante inhoud aan te bieden. Wanneer u bijvoorbeeld een YouTube-video bekijkt op onze website, onthouden de YouTube-cookies uw voorkeuren voor het afspelen van andere video's, zodat u ze niet telkens opnieuw hoeft te configureren bij een volgend bezoek.

Als de aanwezigheid van statistische- en profileringscookies u stoort, kunt u deze uitschakelen in de instellingen van uw internetbrowser.

Met de steun van

Kwaliteitslabel