Mali

Afrika

In Mali ondersteunt VIA Don Bosco drie beroepsopleidingscentra. Via ons programma bereiken we kansarme jongeren tussen de 15 en de 25 jaar uit Bamako, Sikasso, maar ook Touba en omstreken.

Waarom

Mali is het tweede grootste land van West-Afrika, het is 40 keer groter dan België. De hoofdstad Bamako is een miljoenenstad en telt naar schatting 2,3 miljoen inwoners. Toch woont de meerderheid van de Malinezen op het platteland en is actief in de landbouw en veeteelt. Bijna de helft moet overleven met minder dan één dollar per dag. Het recht op onderwijs voor iedereen komt hierdoor in het gedrang.

Het onderwijsniveau in Mali is ondermaats in vergelijking met omringende landen. Niet alleen zijn er te weinig scholen, waardoor de klassen overvol zitten, maar er is ook een tekort aan geschoolde leerkrachten. Een groot deel van de leerlingen die de lagere school afmaken, beschikken ondanks negen jaar op de schoolbanken amper over de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen.

Voor de meisjes is de situatie nog schrijnender. Amper de helft van alle meisjes gaat naar school en de helft van hen heeft voor haar 18de verjaardag al een kind. Meisjes en vrouwen behoren tot de meest kwetsbare groepen in Mali. De politieke crisis die Mali doormaakte in 2012, heeft het land er zeker niet op doen vooruitgaan.

VIA Don Bosco en haar partnerorganisaties geloven dat investeren in kwalitatief beroepsonderwijs de beste garantie biedt op een betere toekomst voor de jongens en meisjes in Mali.

Hoe

In Mali ondersteunt VIA Don Bosco drie beroepsopleidingscentra: het Centre Père Michel in Bamako, het Complexe Scolaire Saint Jean Bosco in Touba (Tominian) en het Centre Saint Jean Bosco in Sikasso. De centra in Bamako en Sikasso bevinden zich in stedelijk gebied, terwijl het opleidingscentrum van Touba in een heel afgelegen ruraal gebied ligt vlakbij de grens met Burkina Faso.

Via ons programma bereiken we kansarme jongeren tussen de 15 en de 25 jaar uit Bamako, Sikasso, maar ook Touba en omstreken. Het gaat om jongeren die meestal een heel moeilijk thuissituatie of in een straatsituatie leven. Daardoor komen ze terecht in arbeidssituaties waar er geen sociale bescherming is. De centra proberen een veilige, alternatieve leeromgeving te creëren voor de jongeren. Zo maken ze meer kans om vaardigheden te ontwikkelen die leiden tot het vinden van waardig werk.

Samen met onze partnerorganisaties ondernemen we acties om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, het beheer van de scholen te versterken en een betere begeleiding naar de wereld van het werk aan te bieden. We doen dit door te investeren in de opleiding van leerkrachten en in aangepast didactisch materiaal, infrastructuur en uitrusting.  Tegelijkertijd worden veel inspanningen geleverd om het opleidingsaanbod beter af te stemmen op de noden van de arbeidsmarkt. We gaan de dialoog aan met lokale bedrijven om te weten wat er speelt. Zo wordt bijvoorbeeld voor de opleiding elektriciteit het aanbod geactualiseerd met een module rond installatie van zonnepanelen.

Beroepsonderwijs voor kansarme jongeren is op vlak van financiële duurzaamheid een grote uitdaging. Enerzijds kampen de centra met hoge kosten (uitrusting, onderhoud en energiekosten praktijkateliers), anderzijds willen zij door de bewuste keuze voor kansarme jongeren het inschrijvingsgeld heel laag houden. Omdat we het belangrijk vinden dat onze partnerorganisaties op lange termijn deze missie kunnen verderzetten (ook zonder onze steun), investeert VIA Don Bosco in strategieën om inkomsten te diversifiëren. We doen dit in Mali onder andere via een partnerschap met de organisatie Teach A Man to Fish en het ontwikkelingsbureau ADAFO. Het Centre Saint Jean Bosco in Sikasso wordt een ‘Ecole-Entreprise’. Schoolondernemingen zijn opgezet om zelf inkomsten te genereren en op termijn zelfbedruipend te worden. Tegelijkertijd krijgen leerlingen de kans om mee te werken in de schoolonderneming en zo competenties rond ondernemerschap op te doen.

Tenslotte is er in het centrum van Bamako en Sikasso een tewerkstellingsdienst. Deze dienst zoekt partnerschappen met bedrijven en organiseert activiteiten zoals stages en bedrijfsbezoeken. Ook het centrum van Touba werkt samen met de bedrijfswereld. Zo gingen leerkrachten van de opleiding moto-mechanica op stage bij de multinational CFAO Motors. De tewerkstellingsdienst van Sikasso is daarnaast een traject rond voorbereiding op ondernemerschap aan het uitwerken. Jongeren krijgen tijdens hun opleiding verschillende modules rond het opzetten en beheren van (micro-)ondernemingen.  Op deze manier krijgen leerkrachten en leerlingen betere voeling met de wereld van het werk en maken ze na hun opleiding een grotere kans om aan de slag te kunnen.

 

De facebookpagina van het Don Bosco centrum in Sikasso, Mali.

Met de steun van federale fondsen

Programma-beheerder

Stéphanie De Ryck

Directeur ontwikkelingsbureau

Hernàn Cordero

Locatie ontwikkelingsbureau

Bamako

Human Development Index (HDI)

Alfabetiseringsgraad

Gemiddelde levensverwachting

Jaartal
Medefinanciering
Andere
Totaal
Aantal mensen dat steun ontving:

Met de steun van

Kwaliteitslabel